Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​

T  TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    VỤ QUẢN LÝ PT&NL                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày  14  tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2015

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE DO TỔNG CỤC ĐBVN QUẢN LÝ
          Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo do Tổng cục trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch lái xe, Vụ Quản lý phương tiện và người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trong tháng 12/2015 như sau :​

 

Số TT

            Cơ sở đào tạo

Ngày sát hạch

Hạng xe

Địa điểm tổ chức

1

Trung tâm dạy nghề và ĐTLX - Cao đẳng CSND I

4/12/2015


- B,C, D, E


 - TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND  ​

2

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe  -  HVQT​

   -  8/12/2015

   -  29/12/2015

 

- B, C

- B, C

 - TTSHLX Ngọc Hà

 - TTSHLX Ngọc Hà​

3

Trung tâm dạy nghề và ĐTLX - Học viện ANND​​

 - 11/12/2015


  - 15/12/2015

- D, E


- B, C

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND  ​​

- TTSHLX Ngọc Hà

4

Trung tâm dạy nghề, ĐTSHLX - Học viện CSND

  - 17/12/2015

- B, C, D, E


-TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND  ​​

        

          Lịch sát hạch trên có thể tra cứu tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, địa chỉ : http://gplx.gov.vn                                                                      

                                                                                                                                      VỤ TRƯỞNG

  Nơi gửi :                                                                                                                          ( Đã ký )

- Các cơ sở đào tại lái xe;

- Các Trung tâm sát hạch lái xe;

- Vụ Pháp chế - Thanh tra Tổng cục ĐBVN;

- Lưu QLPT&NL.                                                                 

 

                                                                                                                            Nguyễn Thắng Quân