Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​

                                          LỊCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH THÁNG 1 NĂM 2016

                                            TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         VỤ QUẢN LÝ PT&NL                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

                                                                                                                                                     Hà Nội, ngày  15  tháng 12  năm 2015
THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE  THÁNG 1/2016​

Các cơ sở đào tạo lái xe do Tổng cục trực tiếp quản lý
                 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo do Tổng cục trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch lái xe, Vụ Quản lý phương tiện và người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trong tháng 1/2016 như sau :

Số TT

 sở đào to

Khóa

Ngày sát hch

Địa điểm tổ chức

 

 

 

 

1

 

 

 

TTDN & ĐTLX Cao đng Cnh sát nhân dân I

 

Tồn tháng 12

05/01/2016

(Thứ 3)

 

TTSHLX  Học viện cảnh sát nhân dân

B2K49

 

 

29/01/2016

(Thứ 6)

 

 

 

TTSHLX  Học viện cảnh sát nhân dân

CK39

B2CK12

CDK16

 

 

 

2

 

 

TTDN & ĐTLHọc   viện An ninh nhân dân

 

Thi lại

08/01/2016

(Thứ 6)

 

 

 

TTSHLNgọc 

260B2

28/01/2016

(Thứ 5)

257C

 

 

3

TTDĐT& SHLxe   Học viện Cnh sát nhân dân

B2K132

 

20/01/2016

(Thứ 4)

 

 

TTSHLX  Học viện cảnh sát nhân dân

CK101

B2CK34

 

 

 

 

4

 

 

 

Trung tâm dy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Học viện Quốc tế

B2DK15

 

20/01/2016

(Thứ 4)

 

 

TTSHLX  Học viện cảnh sát nhân dân

CDK16

CEK16

B2K49

 

26/01/2016

(Thứ 3)

 

 

TTSHLNgọc 

CK39

B2CK12

         

Lịch sát hạch trên có thể tra cứu tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, địa chỉ : http://gplx.gov.vn                                                                      


                                                                                                                                                    VỤ TRƯỞNG

  Nơi nhận :                                                                                          ( Đã ký )

- Các cơ sở đào tại lái xe;                                                                            

- Các Trung tâm sát hạch lái xe;                                                             Nguyễn Thắng Quân

- Vụ Pháp chế - Thanh tra Tổng cục ĐBVN;

- Lưu QLPT&NL.                                                                 

 

                                                                                                                                        

                     

                                                                                      

 ​