Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   VỤ QUẢN LÝ PT&NL                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

                                                                 Hà Nội, ngày  09  tháng 05  năm 2014

 

THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE  THÁNG 06/2014

Các cơ sở đào tạo lái xe do Tổng cục trực tiếp quản lý
 
         Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo do Tổng cục trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch lái xe, Vụ Quản lý phương tiện và người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trong tháng 06/2014 như sau :

 

Số

TT

 Cơ sở đào tạo

Ngày sát hạch

Hạng xe

Địa điểm tổ chức sát hạch

 

1

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Học viện Quốc tế

  - 03/06/2014

    ( Thứ ba )

  - 17/06/2014

    ( Thứ ba )

- B,C

 

- D, E

- TTSHLX Ngọc Hà

 

- TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND 

 

2

Trung tâm dạy nghề - Học viện ANND

- 03/06/2014

    ( Thứ ba )

Sát hạch lại các khóa trước.

- 13/06/2014

  ( Thứ sáu ) 

- B,C

 

 

 

 

- B, C

- TTSHLX Ngọc Hà

 

 

 

 

- TTSHLX Ngọc Hà

 

3

Trung tâm dạy nghề, ĐTSHLX- Học viện CSND

  17/06/2014

  ( Thứ  ba)

 

- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND 

4

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe  -  Trường  CĐCS ND 1

 27/06/2014

  ( Thứ  sáu )

 

- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND 

        

          Lịch sát hạch trên có thể tra cứu tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, địa chỉ : http://gplx.gov.vn                                                                      

                                                                                            VỤ TRƯỞNG

  Nơi gửi :                                                                                                 ( Đã ký )

- Các cơ sở đào tại lái xe;

- Các Trung tâm sát hạch lái xe;

- Vụ Pháp chế - Thanh tra Tổng cục ĐBVN;

- Lưu QLPT&NL.                                                                 

 

                                                                                        Nguyễn Thắng Quân                          

                     

                                                                                      

 

 

 

 ​