Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​                 Lịch tổ chức sát hạch tháng 02 năm 2016

       

                      TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VỤ QUẢN LÝ PT&NL                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

                                                                                                                                                                     Hà Nội, ngày  14  tháng 01  năm 2016

 

THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE  THÁNG 02/2016

Các cơ sở đào tạo lái xe do Tổng cục trực tiếp quản lý
 
         Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo do Tổng cục trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch lái xe, Vụ Quản lý phương tiện và người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trong tháng 02/2016 như sau :

  

  

Số

TT

 Cơ sở đào tạo

Ngày sát hạch

Hạng xe

Địa điểm tổ chức sát hạch ( ghi chú )

 

1

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe  -  CĐCSND I​

24/02/2016

- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND

 

2

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Học viện ANND​

29/02/2016

- B,C

-TTSHLX Ngọc Hà

 ​


          Lịch sát hạch trên có thể tra cứu tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

địa chỉ : http://gplx.gov.vn                                                                      

                                                                                                VỤ TRƯỞNG

  Nơi gửi :                                                              ( Đã ký )

- Các cơ sở đào tại lái xe;

- Các Trung tâm sát hạch lái xe;

- Vụ Pháp chế - Thanh tra Tổng cục ĐBVN;

- Lưu QLPT&NL.                                                                 

                                                                                                  Nguyễn Thắng Quân                                           ​