Tổng cục ĐBVN phổ biến danh sách Trung tâm sát hạch lái xe và Cơ sở đào tạo lái xe tính đến hết năm 2020

Một trung tâm đào tạo lái xe (Ảnh: Sưu tầm).

Một trung tâm đào tạo lái xe (Ảnh: Sưu tầm).

Theo thống kê của Tổng cục ĐBVN, các Trung tâm sát hạch lái xe và Cơ sở đào tạo lái xe được phân bố rộng khắp trên 63 tỉnh thành phố.