Phần mềm quản lý GPLX sửa theo thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022
a) Đối với phần mềm tại Cơ sở đào tạo lái xe: tổng hợp danh sách dự sát hạch (BC2); kết xuất danh sách dự sát hạch; tiếp nhận kết quả sát hạch gửi về từ Sở GTVT; tiếp nhận kết quả phê duyệt BC2.b) Đối với phần mềm tại Sở GTVT: tiếp nhận danh sách ...

Liên kết