Phần mềm quản lý GPLX sửa theo thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022

a) Đối với phần mềm tại Cơ sở đào tạo lái xe: tổng hợp danh sách dự sát hạch (BC2); kết xuất danh sách dự sát hạch; tiếp nhận kết quả sát hạch gửi về từ Sở GTVT; tiếp nhận kết quả phê duyệt BC2.

b) Đối với phần mềm tại Sở GTVT: tiếp nhận danh sách thí sinh dự sát hạch; phê duyệt BC2; kết xuất danh sách kết quả phê duyệt BC2; lập kỳ sát hạch; ra quyết định sát hạch; phê duyệt trúng tuyển kỳ sát hạch; kết xuất danh sách sát hạch chuyển Trung tâm sát hạch; kết xuất kết quả sát hạch chuyển cơ sở đào tạo.

c) Đối với phần mềm tại Trung tâm sát hạch: tiếp nhận danh sách thí sinh dự sát hạch (gửi từ Sở GTVT); tiếp nhận kết quả sát hạch từ phần mềm mô phỏng (file *.xml); tổng hợp kết quả sát hạch; in biên bản tổng hợp kết quả sát hạch; kết xuất dữ liệu kết quả sát hạch gửi về Sở GTVT.

d) Đối với phần mềm quản lý, sát hạch lý thuyết dành cho ô tô: bổ sung thêm tính năng sát hạch phần mềm mô phỏng trong nội dung sát hạch trên phần mềm quản lý thí sinh và quản lý sát hạch.

1. Phần mềm cập nhật Sở GTVT theo TT04:

https://mega.nz/file/hf5TgCAY#tYAYA4qR6GDWtvTWVUg8Ar_c0ji-4qyIwzmTRpJDJOI

2. Phần mềm cập nhật Cơ sở đào tạo theo TT04:

https://mega.nz/file/kDQUCZQJ#miJSRTKC7eICtPilyMJW7yOQwC0_TYLiEY6nHMZRUvk

3. Phần mềm cập nhật Trung tâm sát hạch theo TT04:

https://mega.nz/file/sHgx2ZAS#8uDaazFsmmmjnn2WKhHZ5n0moXew9X2T0MyIC8AuCvg

4. Phần mềm quản lý, sát hạch lý thuyết dành cho ô tô:

https://drive.google.com/drive/folders/1MZNy36s-Bvb5aEPdkKIX3EK8zu9a4KGn?usp=sharingtung


Nguồn:

Tin liên quan

Liên kết