PHẦN MỀM SÁT HẠCH VÀ QUẢN TRỊ MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG V2.0.0

1. Phần mềm sát hạch mô phỏng: 

Link download phiên bản 64-bit (x64)

https://drive.google.com/file/d/1NVajGWFMswSKiNB_qcGp1nuqUpkZ0htH/view?usp=sharing

https://www.mophonggiaothong.com/PMMP/SatHachMoPhong/SatHachMoPhongSetup_v200_x64.rar

Link download phiên bản 32-bit (x86)

https://drive.google.com/file/d/12LVzKt8FQoB5gHtU31yUhSM4QJtJKnrX/view?usp=sharing

https://www.mophonggiaothong.com/PMMP/SatHachMoPhong/SatHachMoPhongSetup_v200_x86.rar

 

2a. Phần mềm quản trị mô phỏng:

Link download bộ update (dành cho máy chủ đã cài đặt sẵn phần mềm Quản trị V1.2.3)

Bộ update phiên bản 64-bit: https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/UpdateQuanTri_v2.0.0_x64.rar

Bộ update phiên bản 32-bit

https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/UpdateQuanTri_v2.0.0_x86.rar

3. Hướng dẫn update phần mềm QUẢN TRỊ từ phiên bản V1.2.3 lên phiên bản V2.0.0

Bước 1: Tải xuống và giải nén các file cập nhật UpdateQuanTri_v2.0.0

Bước 2: Sao lưu cơ sở dữ liệu, sau đó tắt chương trình Quản Trị mô phỏng (nếu đang chạy)

Bước 3: Sao chép và ghi đè các tập tin sau

File QuanTriMoPhong.exe, lc4 vào thư mục đã cài đặt phần mền quản trị
Copy file tss04.lrxml, tss04_new.lrxml, 32b_v3.lrxml vào thưc mục reportTemplate trong thư mục đã cài đặt phần mềm Quản trị

 

Mật khẩu giải nén: mophonggiaothong2024


Nguồn:

Tin liên quan

Liên kết